Algemene voorwaarden

Hosting, domeinnaam registratie en veel meer!

Host Matters ingeschreven KvK Amsterdam onder nr. 34272126

Algemene Voorwaarden1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Host Matters diensten levert aan een natuurlijke- of rechtspersoon (hierna te noemen Opdrachtgever), met betrekking tot het concipiëren, (doen) produceren, regisseren, implementeren van producties en projecten op het gebied van nieuwe media en het terzake adviseren.
1.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij Host Matters uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van andere bedingen en/of voorwaarden heeft ingestemd.
1.3 Algemene voorwaarden of specifieke voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever, worden door Host Matters uitdrukkelijk van de hand gewezen, en maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen of offertes alsmede informatie verstrekt in brochures en prijslijsten, verspreid in druk, langs elektronische weg, of anderszins, zijn geheel vrijblijvend en verplichten Host Matters niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Host Matters een opdracht van Opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt middels opdrachtbevestiging. Indien Host Matters op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Host Matters daarvoor, met inachtneming van de artikelen 8 en 9, betalen conform de dan bij Host Matters geldende tarieven.
3.2 De overeenkomst, inclusief daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden is een volledige weergave van alle rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en/of gedragingen van partijen.
3.3 Door de Opdrachtgever voorgestelde wijzigingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend doorgang vinden met schriftelijke toestemming van Host Matters.

4. Duur van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst treedt in werking op het moment dat de opdracht is bevestigd door Host Matters en eindigt bij voltooiing van de opdracht.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Host Matters zal de door haar verrichte werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, Zij neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de daarvoor vereiste zorgvuldigheid in acht.
5.2 Host Matters heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet duidelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.3 Indien overeengekomen, draagt Host Matters in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zorg voor de ontwikkeling en levering van de producten c.q. werken.
5.4 Host Matters legt de door haar ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde producten c.q. werken voorafgaand aan de voltooiing ter goedkeuring voor aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal slechts zijn goedkeuring aan de inhoud, vorm en structuur van de producten c.q. werken kunnen onthouden indien de inhoud, vorm en/of structuur niet beantwoordt aan de overeengekomen specificaties of eisen. Nieuwe eisen en/of wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de producten en/of werken die niet kenbaar gemaakt zijn bij het verstrekken van de opdracht kunnen niet als reden gelden om de hiervoor genoemde goedkeuring te onthouden.

6. Voorbehouden
6.1 Host Matters behoudt zich het recht voor de uitvoering van een opdracht te weigeren dan wel tussentijds te beëindigen, indien en voor zover de uitvoering van de opdracht naar haar oordeel in strijd is met wettelijke voorschriften.

7. Intellectuele eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde producten c.q. werken, zoals tekstueel materiaal, databanken, multimedia materiaal, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Host Matters.
7.2 Slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan Host Matters aan Opdrachtgever tegen een nog overeen te komen vergoeding een als dan niet exclusieve licentie verlenen op de artikel 7.1 vermelde producten c.q. werken.
7.3 Opdrachtgever onthoud zich ervan de krachtens de overeenkomst ontwikkelende producten c.q. werken te gebruiken voor (commerciële) doeleinden anders dan het gebruik dat partijen krachtens de overeenkomst voor ogen lag.
7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom in het kader van het door Host Matters geleverde werk c.q. product te verwijderen of te wijzigen. Indien Host Matters daarom verzoekt zal Opdrachtgever terstond de naam van Host Matters als maker van het product c.q. werk verwijderen.
7.5 Het is Host Matters toegestaan maatregelen te nemen ter bescherming van de gegevens en de auteursrechtelijke beschermde werken op door Host Matters gecreëerde en/of onder haar verantwoordelijkheid tot stand gekomen Web-sites en andere werken c.q. producten. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8. Geheimhouding
8.1 Partijen waarborgen de geheimhouding van gegevens ten opzichte van elkaar ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en staan ten deze in voor werknemers van partijen, die toegang kunnen en/of moeten krijgen tot gegevens, informatie en/of computerprogramma’s die voor de correcte uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
8.2 Partijen hebben binnen het kader van het lid 1 bepaalde geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van gegevens die:
– reeds bij de ontvangende partij bekend zijn, tenzij deze gegevens onder geheimhouding zijn verstrekt;
– door een partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde zijn verkregen;
– reeds door de rechthebbende in het publiek domein zijn vrijgegeven;
– algemene ideeën, concepten, kennis of technieken bevat, die verband houden met het ontwikkelen van de overeengekomen producten c.q. werken.

9. Prijzen
9.1 Alle prijzen van Host Matters zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.2 Host Matters is te allen tijde gerechtigd de prijzen te herzien. Host Matters zal prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de datum van ingang van de prijswijziging aan Opdrachtgever schriftelijk mededelen. Een prijsherziening zal ook doorgevoerd kunnen worden bij reeds tot stand gekomen overeenkomsten. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst, alleen voor zover niet nagekomen, te beëindigen.
9.3 De prijs voor de ontwikkeling, productie en implementatie van producten c.q. werken zal door Host Matters worden gefactureerd volgens het onderstaande betalingsschema;
– 30% bij het verstrekken van de opdracht
– 50% bij oplevering van de ruwe versie van het product c.q. werk
– 20% bij oplevering van de definitieve versie van het product c.q. werk
9.4 De prijs voor projecten, die bestaan uit gedurende een bepaalde periode regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals het onderhoud en beheer van Web-sites, zal door Host Matters per kwartaal worden gefactureerd.
9.5 Adviseringswerkzaamheden worden door Host Matters maandelijks, achteraf gefactureerd.
9.6 Host Matters houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

10. Betaling
10.1Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald is hij in verzuim en heeft Host Matters het recht om vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, rente in rekening te brengen van 1% per maand, tot aan de datum van algehele voldoening. Voorts heeft Host Matters het recht verder uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten en indien van toepassing de toegang tot de Web-site te sluiten, uitzending te verhinderen, publicatie tegen te houden.
10.3 Alle (buitenrechtelijke) kosten, die door Host Matters zijn gemaakt in verband met (de incasso van) een vordering op Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11. Klachten
11.1 Indien Opdrachtgever constateert dat Host Matters in de uitvoering van haar werkzaamheden tekort is geschoten, dient Opdrachtgever dit binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Host Matters kenbaar te maken. Host Matters zal in voorkomende gevallen door Opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen.
11.2 Een klacht als bedoeld in artikel 11.1, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Host Matters voor de directe schade, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal 10% van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag, met een maximum van € 12.500.
12.2 Host Matters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of winstderving.
12.3 Host Matters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan naar aanleiding van taal- of spelfouten in teksten die gebruikt worden op de Web-site en/of andere media en/of publicaties.
12.4 Host Matters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan naar aanleiding van een tekortkoming in de van een door haar of Opdrachtgever ingeschakelde derde, waaronder mede begrepen het geheel of gedeeltelijk niet functioneren van de apparatuur van de leverancier van Host Matters.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart Host Matters volledig van aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet)nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst tussen Opdrachtgever en Host Matters.
12.6 Opdrachtgever vrijwaart Host Matters volledig van aanspraken van derden, die als gevolg van door Opdrachtgever aangeleverde materiaal of gegevens of naar aanleiding van de inhoud van een werk c.q. product ontstaan.

13. Ontbinding
13.1 Naast de beëindigingsmogelijkheid als vermeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden, kan de overeenkomst slechts tussentijds worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. Ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de wederpartij; rechtelijke tussenkomst is niet vereist.
13.2 Indien de Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen kan de overeenkomst uitsluitend gedeeltelijk worden ontbonden en wel voor het gedeelte dat door Host Matters nog niet is uitgevoerd. Vóór ontbinding door Host Matters gefactureerde bedragen dan wel nog door Host Matters te factureren bedragen voor door Host Matters verrichte prestaties blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
13.3 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een enige overeenkomst met Host Matters mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Host Matters gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst:
– de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling
voldoende zeker is gesteld; en/of
– die overeenkomste direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.4 Host Matters kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
– Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
– Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt;
– De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
13.5 De artikelen 13.3 en 13.4 gelden onverminderd andere rechten van Host Matters onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Host Matters tot enige schadevergoeding is gehouden.

14.Overmacht
14.1 Indien een der partijen door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
14.2 Indien de overmachtstoestand 3 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
14.3 Onder overmacht van Host Matters wordt verstaan elke van de wil van Host Matters onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Host Matters kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijden van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden gerekend: het niet of niet goed functioneren van de, van de door Host Matters verrichten werkzaamheden, noodzakelijke apparatuur, zoals computers, computernetwerken, foto- en filmcamera’s, als ook het door onbevoegde opvragen dan wel wijzigen van de inhoud van gegevens en het niet, of niet tijdig ontvangen van door derden aan te leveren materiaal, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
14.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (te verwachten) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Wanneer zich omstandigheden voordoen waarin de overeenkomst niet voorziet zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden welke naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet.
15.3 Alle geschillen, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Overeenkomst voor Domeinen & hosting

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Host Matters, hierna te noemen Host Matters, en een natuurlijk – of rechtspersoon, hierna te noemen cliënt
1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Host Matters ondertekend schrijven.
1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt worden door Host Matters niet geaccepteerd.
1.4. Host Matters is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.
1.6. Host Matters is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliënt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Host Matters.
1.7. Cliënt zal Host Matters binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Host Matters en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliënt ieder recht op het instellen van een vordering.
1.8. IP Nummer(s), welk(e) door cliënt in bruikleen is (zijn), blijft (blijven) eigendom van Host Matters. Op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch (semi-) permanent bezig kan de cliënt aanspraak maken op de IP nummer(s).

2. Overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen Host Matters en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door Host Matters van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.
2.2. De diensten staan ter beschikking van de cliënt nadat de getekende overeenkomst is ontvangen, mits deze voldoet aan de gestelde regels.
2.3. Host Matters behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden, en stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. Bij opzegging van de overeenkomst dient de cliënt dit schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 3 kalendermaand voor het verstrijken van het termijn van de te verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is de cliënt het gangbare tarief verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Host Matters de opzegging heeft ontvangen.
2.5. Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden.
2.6. Indien naar het oordeel van Host Matters daartoe redenen aanwezig zijn, is Host Matters gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien Host Matters dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.
2.7. Indien Host Matters door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Host Matters gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.
2.8. Overgebruik van het dataverkeer, en/ of diskspace zal worden berekend op basis van nacalculatie. Onder overgebruik wordt verstaan, het te veel gebruiken van dataverkeer en/ of diskspace buiten het afgesproken limiet van het hostingpakket om. De kosten voor overgebruik zijn altijd hoger dan inkoop vooraf.
2.9. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door Host Matters gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Betalingen
3.1. De verschuldigde bedragen dienen vooraf per half jaar(webhosting) of per jaar (domeinregistratie) te worden voldaan, binnen 14 dagen na de factuurdatum
3.2. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst en zijn exclusief B.T.W.
3.3. Bij te late betaling behoudt Host Matters zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan, kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden, tegen eenmalige betaling van € 45,-. Administratiekosten en/of incassokosten zullen client in rekening worden gebracht.
3.4. Host Matters behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de cliënt de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.
3.5. Cliënt erkent diens aansprakelijkheid voor alle door Host Matters gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente ter zake diens verzuim.
3.6. Tot het moment waarop de betaling van betreffende factuur is ontvangen blijft Host Matters formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van Host Matters voort vloeit, zoals de domeinnaam, de website respectievelijk de revenuen ervan, enz.

4. Verplichtingen cliënt
4.1. De cliënt zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliënt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).
4.1.1. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor tekst en plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook staan wij warez-sites, illegale software sites en mp3 sites niet toe.
4.1.2. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.
4.2. Host Matters behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliënt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.
4.3. De cliënt zal de systemen en instellingen van Host Matters niet beschadigen.
4.3.1. De cliënt verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.
4.4. Cliënt erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan Host Matters of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels.
4.5. De verplichting tot betaling van het onderhevige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
4.6. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliënt die handelt in strijd met het in artikel 4.3 gestelde dit rechtvaardigt, heeft Host Matters het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden.
4.7. Host Matters is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de cliënt, die in strijd is met voorstaande regels.
4.8. Cliënt vrijwaart Host Matters tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van cliënt op de systemen en verbindingen van Host Matters.
4.9. Cliënt verklaart Host Matters direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien cliënt aansprakelijk wordt gesteld, of claimt ontvangt die verband houden met de activiteiten van cliënt op internet.
4.9.1. Cliënt vrijwaart Host Matters voor alle aansprakelijkheden van derden.

Laatste update 04/11/20